Vedtægter for Nyager Skoles Seniorklub

§ 1
Foreningens navn er: Nyager Skoles Seniorklub.

§ 2 
Foreningens formål er at bevare og udbygge kontakten mellem skolens nuværende og tidligere ansatte (med ægtefælle) indbyrdes samt mellem disse og skolen.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle personer, der er fyldt  55 år, og som er eller har været ansat på Nyager skole.

§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel.
Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formanden aflægger beretning
3.    Kassereren aflægger regnskab
4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Behandling af indkomne forslag
7.    Eventuelt

Generalforsamlingen vælger med simpelt stemmeflertal en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig ved selvvalg med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, idet der på den årlige generalforsamling vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

§ 5
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, og kontingentet forfalder helårligt pr. 1/2.

§ 6
Generalforsamlingen fastlægger mødedatoer for det kommende år. Møderne lægges i januar, marts/april og november..

§ 7
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der møder op.
Afstemningen foretages ved håndsoprækning og ved simpelt flertal. Hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen ønsker det, kan afstemningen være skriftlig.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom, eller hvis bestyrelsen ønsker det.

§ 9
Forslag, der angår ændring af foreningens vedtægter, kræves vedtaget med mindst 2/3 af foreningens samlede antal stemmeberettigede.
Er det nødvendige antal medlemmer ikke tilstede, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. På denne generalforsamling kan de stillede forslag vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 10
Foreningens eventuelle ophævelse kan stilles under afstemning ved en generalforsamling, og for forslagets vedtagelse kræves samme betingelser som under § 7.  Ved foreningens ophævelse træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. september 2004.  
§ 5 ændret på generalforsamlingen den 26. september 2007.
§ 4 og § 5 ændret på generalforsamlingen den 10. oktober 2012.